Gwarancja

 1. Produkty firmy Majorsell Ltd. są objęte gwarancją zgodnie z poniższymi zasadami, przez okres gwarancyjny wynoszący 12 miesięcy (6 miesięcy na części odnowione), ale przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty wysyłki. Gwarancja nie obejmuje szkód przypadkowych, umyślnych ani następczych. Roszczenia z tytułu gwarancji za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego użycia produktu nie będą uznawane.

 1. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia sprzedaży produktu przez dystrybutora lub importera firmy Majorsell (należy zachować potwierdzenie sprzedaży).

 1. Zgłoszenia gwarancyjne należy przysyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

 1. Procedura gwarancyjna jest następująca:

 • Dystrybutor/importer powinien powiadomić firmę Majorsell o zgłoszeniu reklamacyjnym w ciągu 14 dni od wystąpienia problemu lub otrzymania odpowiedniej informacji od klienta. Powiadomienie powinno zawierać: a) referencję i nazwę produktu, b) numer seryjny (dotyczy wyłącznie odnawianych sprężarek, serwo sprzęgła i zaworów), c) datę sprzedaży, d) zdjęcia dobrej jakości, przedstawiające problem i potwierdzające pochodzenie produktu (pieczęć i numer seryjny firmy Majorsell — w przypadku podzespołów).

 • Firma Majorsell rozpatrzy zgłoszenie gwarancyjne w ciągu 7 dni od chwili otrzymania kompletnego powiadomienia.

 • Decyzja wraz z oceną firmy Majorsell dla danego przypadku i wszelką informacją dotyczącą zwrotu zostanie wysłana do dystrybutora/importera. Decyzja ma zastosowanie w trybie natychmiastowym. Zwrócone uszkodzone produkty nie będą przyjęte, jeśli powyższa procedura nie będzie zachowana.

 1. W wyjątkowych przypadkach firma Majorsell może zażądać zwrotu produktu objętego zgłoszeniem gwarancyjnym. We wszystkich pozostałych przypadkach produkt objęty zgłoszeniem gwarancyjnym powinien być przechowany przez importera/dystrybutora aż do wizyty przedstawiciela firmy Majorsell, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

 1. Procedura gwarancyjna dotyczy jedynie dystrybutorów i importerów firmy Majorsell.

 1. Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do wymiany zakupionych części/urządzeń lub do udzielenia rabatu na te części/urządzenia.

 1. Gwarancja utraci ważność, jeśli produkty zostały niewłaściwie zmontowane lub przechowywane. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek normalnego zużycia ani będących rezultatem zużycia, a także nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez substancje chemiczne (zastosowanie płynów/olejów nieodpowiednich lub niskiej jakości) lub wszelkie modyfikacje dokonane przez osoby trzecie.

 

Zapytaj o nasze produkty